Skip to main content

Privacybeleid

Privacyverklaring Active Implants

Active Implants is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring en heeft zich verplicht tot naleving van het EU-VS Privacy Shield Framework zoals opgesteld door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonsgegevens die vanuit de Europese Unie naar de Verenigde Staten worden overgedragen. Active Implants LLC heeft aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard dat zij en Active Implants zich houden aan de beginselen van het Privacy Shield. Active Implants is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). Onder bepaalde omstandigheden kunt u een beroep doen op bindende arbitrage voor klachten over de naleving van het Privacy Shield wanneer andere procedures voor geschillenbeslechting zijn uitgeput.

In het kader van een verdere doorgifte is Active Implants verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij in het kader van het Privacy Shield ontvangt en vervolgens doorgeeft aan een derde die namens haar als agent optreedt. Active Implants blijft krachtens de beginselen aansprakelijk indien zijn agent dergelijke persoonsgegevens verwerkt op een wijze die niet in overeenstemming is met de beginselen, tenzij de organisatie bewijst dat zij niet verantwoordelijk is voor de gebeurtenis die tot de schade heeft geleid.

Als er een conflict is tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de Privacy Shield Principles, gelden de Privacy Shield Principles. Voor meer informatie over het Privacy Shield-programma en om onze certificering te bekijken, gaat u naar https://www.privacyshield.gov/.

In overeenstemming met de Privacy Shield Principles verbindt Active Implants zich ertoe klachten over de verzameling of het gebruik van uw persoonsgegevens op te lossen. EU-burgers met vragen of klachten over ons Privacy Shield-beleid dienen eerst contact op te nemen met:

Contactgegevens

Naam en adres: Active Implants BV, Zijlweg 148 B, 2015 BJ Haarlem, Nederland.

Telefoonnummer: +31 (0)343 200 140

Website: https://www.activeimplants.eu (begonnen in 2020)

KvK-registratie in NL: 55022901

GDPR contactpersoon: Th. van Barlingen, dataprivacy@activeimplants.com

 

Active Implants heeft verder toegezegd gebruik te maken van een onafhankelijk verhaalmechanisme voor Privacy Shield-klachten van EU-burgers. Voorts verbindt Active Implants zich ertoe samen te werken met het door de gegevensbeschermingsautoriteiten (DPA’s) van de EU ingestelde panel met betrekking tot onopgeloste Privacy Shield-klachten betreffende personeelsgegevens die vanuit de EU worden doorgegeven in het kader van een huidige of toekomstige arbeidsrelatie of andere dan personeelsgegevens die zij ontvangt.

Active Implants behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De laatste bijwerking van deze privacyverklaring was in april 2020. U kunt een recentere versie van deze privacyverklaring vinden op een link onderaan de homepage van onze website.

Door Active Implants verwerkte persoonsgegevens

Active Implants kan toegang hebben tot uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze informatie aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de soorten persoonsgegevens:

E-mailadres en andere persoonlijke informatie

 • Voorletters, voor- en achternaam en andere identificatiegegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail of persoonlijk adres
 • E-mail of schriftelijk bericht
 • Leeftijd en medische toestand
 • Naam en adres van bedrijf/organisatie
 • Postcode bedrijf / organisatie
 • Locatie van bedrijf/organisatie
 • Telefoonnummer bedrijf / organisatie
 • Type bedrijf / organisatie
 • Positie van de afzender in het bedrijf / de organisatie
 • Kamer van Koophandel nummer van het bedrijf / organisatie

Daarnaast kan Active Implants identieke gegevens verzamelen uit openbare bronnen, websites van bedrijven en van de Kamer van Koophandel.

Minderjarigen

Vanwege het medisch-zakelijke karakter van onze website is onze website niet interessant voor jongeren onder de 16 jaar. Active Implants kan echter niet controleren of jongeren onze website bezoeken. Op verzoek verwijdert Active Implants de privacygegevens van jongeren onder de 16 jaar die onze website bezoeken.

Met welk doel en op welke grondslag verwerkt Active Implants persoonsgegevens?

Active Implants kan uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende mogelijke doeleinden:

 • Verzenden van nieuwsbrieven, productinformatie en andere soorten aankondigingen
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om uw vraag te beantwoorden
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Voor boekhoudkundige doeleinden
 • Om documenten op te stellen als Active Implants diensten aan u verleent

Daarnaast kan Active Implants persoonsgegevens gebruiken als zij daartoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor overheidsinstanties.

Geautomatiseerde besluitvorming

Active Implants beschikt niet over computerprogramma’s die geautomatiseerde beslissingen nemen over privacykwesties die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen.

Gegevens opslaan

In het algemeen bewaart Active Implants de privacygegevens niet langer dan nodig, wat betekent dat Active Implants de gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren of te verstrekken. Uitzonderingen op dit beleid zijn gegevens die moeten worden bewaard omdat de wet ons daartoe verplicht.

Ddistributie aan derden

Active Implants kan de door u verstrekte privégegevens doorgeven aan derden indien externe deskundigen nodig zijn om de door u gevraagde diensten, aanvraag of informatie te leveren. Een Internet Service Provider host onze website en kan verkeersgegevens zonder IP-adres bekijken en analyseren met programma’s als Google Analytics. Voor e-mailberichten, Active Implants

kan ook gebruik maken van een Internet Service Provider die uw berichten tijdelijk opslaat. Via het logboek

bestanden Active Implants kan controleren of alle e-mails worden verzonden.

Indien Active Implants uw persoonsgegevens aan een derde verstrekt, zal Active Implants deze derde opdragen de gegevens niet voor andere doeleinden te gebruiken en ze te verwijderen zodra ze niet langer nodig zijn.

Bovendien kan Active Implants de door u verstrekte privégegevens aan andere partijen verstrekken indien Active Implants daartoe wettelijk verplicht en gemachtigd is. Overheidsinstanties kunnen bijvoorbeeld om informatie vragen in het kader van een onderzoek. In dat geval moet Active Implants deze informatie verstrekken.

Cookies

Active Implants gebruikt technische cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen wanneer u deze website voor het eerst bezoekt. De gebruikte cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt en voorkeuren kunnen worden opgeslagen. Cookies kunnen worden gebruikt om een website te optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle eerder opgeslagen informatie wissen via de instellingen van uw browser. Het gebruik van onze website creëert de volgende soorten cookies:

Technische cookies

Het gebruikte Content Management System (CMS) pakket kan een technische cookie op uw computer plaatsen zodat de webpagina’s sneller laden. Deze technische cookiegegevens over het CMS-pakket bevatten geen persoonsgegevens of andere gegevens waaruit een identiteit kan worden afgeleid.

Analytische cookies

Analytische cookies maken het mogelijk het websitebezoek te meten en te analyseren. Deze statistieken geven inzicht in hoe vaak de website wordt gebruikt, welke informatie bezoekers zoeken en welke pagina’s het meest worden bezocht. Hierdoor is het mogelijk te achterhalen welke onderdelen van de website vaak worden bezocht en waar de website kan worden verbeterd om de ervaring voor bezoekers zo gemakkelijk mogelijk te maken. De verzamelde analytische statistieken kunnen niet worden herleid tot individuele personen, aangezien deze analyses altijd anoniem zijn.

Google Analytics of andere soortgelijke middelen kunnen worden gebruikt om inzicht te krijgen in de cookiegegevens van de website. De analytische cookies worden door onze Internet Service Provider op uw systeem geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Active Implants zal de door u ingevoerde persoonlijke informatie (zoals naam, adres, telefoonnummer) niet aan Google of soortgelijke bedrijven verstrekken.

Gegevens bekijken, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Active Implants. U hebt rechten met betrekking tot de overdraagbaarheid van privégegevens, wat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Active Implants over u in een computerbestand bewaart, naar u of een andere door u aangewezen organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens sturen, uw toestemming intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens via deze link: dataprivacy@activeimplants.com . Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u wordt gedaan, moet u een kopie van uw identiteitsbewijs opsturen. Het identiteitsbewijs kan bestaan uit een kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Deze extra stap helpt uw privacy te beschermen. Active Implants zal binnen vier werkweken na ontvangst van uw identiteitsbewijs op uw verzoek reageren.

Ter herinnering: u hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via de volgende Nederlandse link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Active Implants persoonsgegevens beschermt

Active Implants neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Active Implants verzamelt alle gegevens in een cloudapplicatie van een gerenommeerd bedrijf dat zijn eigen privacyvoorwaarden heeft. Active Implants is van mening dat de hierin genoemde maatregelen afdoende zijn en dat onze processen en gegevens veilig zijn. Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact met ons op: dataprivacy@activeimplants.com .